Alaska - Richard Capozza

Rick, Bobbi, Susie, Arianna. Image taken by unknown.